Free topographic maps, elevation, relief

Free topographic maps visualization and sharing.

Shibetsu

Click on the map to display elevation.

Shibetsu, Nemuro Subprefecture, Hokkaidō Prefecture, Hokkaidō Region, 086-1632, Japan (43.66155 145.12955)

About this map

Name: Shibetsu topographic map, elevation, relief.
Coordinates: 43.56350 144.72004 43.90237 145.29864
Minimum elevation: 0 m
Maximum elevation: 1,517 m
Average elevation: 159 m

Other topographic maps

Hokkaido

Japan > Hokkaidō Region > Shintoku

Hokkaido, トノカリ2の沢支線林道, Shintoku, Kamikawa, Tokachi Subprefecture, Hokkaidō Prefecture, Hokkaidō Region, Japan (43.45198 142.81978)

Coordinates: 43.45193 142.81973 43.45203 142.81983 - Minimum elevation: 552 m - Maximum elevation: 1,555 m - Average elevation: 882 m

Sapporo

Japan > Hokkaidō Region

Sapporo, Ishikari Subprefecture, Hokkaidō Prefecture, Hokkaidō Region, Japan (43.06145 141.35454)

Coordinates: 42.78071 140.99050 43.18999 141.50542 - Minimum elevation: 0 m - Maximum elevation: 1,481 m - Average elevation: 326 m

Rumoi

Japan > Hokkaidō Region

Rumoi, Rumoi Subprefecture, Hokkaidō Prefecture, Hokkaidō Region, Japan (44.07014 141.86398)

Coordinates: 43.92502 141.21578 44.21525 142.07818 - Minimum elevation: 0 m - Maximum elevation: 1,481 m - Average elevation: 140 m

Hakodate

Japan > Hokkaidō Region

Hakodate, Oshima Subprefecture, Hokkaidō Prefecture, Hokkaidō Region, Japan (41.76879 140.72901)

Coordinates: 41.58507 140.64937 42.13751 141.45616 - Minimum elevation: 0 m - Maximum elevation: 1,143 m - Average elevation: 56 m

Hokkaido

Japan > Hokkaidō Region > Ashoro

Hokkaido, Ashoro, Ashoro County, Tokachi Subprefecture, Hokkaido Prefecture, Japan (43.46032 143.33072)

Coordinates: 41.39767 139.76604 45.52294 145.81746 - Minimum elevation: 0 m - Maximum elevation: 2,130 m - Average elevation: 64 m